कार्यक्रम तथा परियोजना

  • जिल्ला वन कार्यालय १५ (मुस्ताङ जिल्ला बाहेक)  
  • जिल्ला भू-संरक्षण कार्यालय १४ (मनाङ र   कपिलबस्तु जिल्ला बाहेक)
  • ढोरपाटन शिकार आरक्ष १
  • क्षेत्रीय वन तालिम केन्द्र १
  • क्षेत्रीय वन वीउ केन्द्र १
  • अन्नपूर्ण क्षेत्र   संरक्षण आयोजना १
  • मनासुलु क्षेत्र संरक्षण आयोजना १