चौमासिक प्रगति विवरण

१ अा.व. २०७२।७३ को तेस्रो चाैमासिक प्रगति विवरण (प.क्षे.व.नि.)                   Download 

२. अा‍‍‍‍.व. २०७२।७३ को द्वितीय चौमासिक प्रगति विवरण                                    Download

३. अा‍‍‍‍.व. २०७२।७३ को प्रथम चौमासिकको क्षेत्रगत प्रगति विवरण                       Download

४. अा‍‍‍‍.व. २०७२।७३ को प्रथम चौमासिकको  प्रगति विवरण                                     Download_