मुख्य दायित्व

  • यस क्षेत्रमा रहेका वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय अर्न्तर्गतको कार्यालय । आयोजनाहरुद्दारा संचालित कार्यहरुको अनुगमन तथा मूल्याङ्ककन गर्ने ।
  • यस क्षेत्रमा रहेका वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालय अर्न्तर्गतका जिल्लास्थित कार्यालयहरुको वार्षिक योजना तर्जुमा गर्नको निम्ति आवश्यक कार्य गर्ने ।
  • यस निर्देशनालय मातहतका वन विकास कार्यमा संलग्न रहेका सरकारी, गैरसरकारी र अायोजनाहरूबीच समन्वयको भूमिका निर्वाह गर्ने ।
  • चौमासिक तथा वाषिर्क प्रगतीको समिक्षामा गर्ने ।
  • अनुगमन तथा मूल्याङ्कनवाट प्राप्त सुधार गर्नु पर्ने पक्षहरुलाई नितीगत रुपमा समावेश गर्नको निमित्त वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयलाई आवश्यक पृष्ठपोष्ण गर्नेे ।