वन पैदावार र गैह्रकाष्ठ वन पैदावार

काष्ठ वन पैदावार

  • वनको प्रकारः मुख्य ६ प्रकार

  •  उष्ण वन :  मुख्य प्रजातिहरुः साल, अस्ना, कर्मा, खयर, सिसौं, सिमल आदि ।

  •  उपोष्ण वन : मुख्य प्रजातिहरुः खोटे सल्ला, चिलाउने, कटुस, उत्तिस, टुनी, सिरिस आदि ।

  • समशितोष : मुख्य प्रजातिहरुः सानो फलांट, ठूलो फलाँट, बांझ, गोब्रे सल्ला आदि ।

  • शितोष्ण वन : मुख्य प्रजातिहरुः बांझ, गुरास, गोब्रे सल्ला, ठिंग्रे सल्ला, देवदार आदि ।

  •  सब अल्पाइन वन : मुख्य प्रजातिहरुः बुंगे सल्ला, गोब्रे सल्ला, भोजपत्र, गुराँस, धुपि आदि ।

  • अल्पाइन : मुख्य प्रजातिहरुः झाडीदार धुपी र गुराँसहरु ।

  गैह्रकाष्ठ वन पैदावार

  • यार्शागुम्वा, पांचऔले, लौठ सल्ला, मजिठो, निरमसि, जटामसि, कुट्की, पिप्ला, सुगन्धवाल, टिमुर, कुरिलो, सिन्काउली, र्सपगन्धा, निगालो, अम्रिसो, अर्गेलि, लोक्ता, अत्तिस, हर्रो, काफल, वोझो, पांग्रो, चिराइतो, ओखर, गुर्जो, जिम्वु, रिट्ठा, केतुकी, अल्लो, वांस, नागवेली, भकिम्लो, चिउरी, वर्र्रो आदि ।