संस्थागत परिचय

  • वि.सं. २०३३ सालमा गण्डकी धवलागिरी सर्कल कार्यालयको रुपमा स्थापना ।
  • वि.सं. २०४० सालमा लुम्विनी सर्कल कार्यालय खारेज भई यसै सर्कलले हेर्ने गरी प.क्षे.व.नि. भएको ।

  • वि.सं. २०५० सालको संगठन हेरफेरमा वन मन्त्रालय अन्तरगत रहने व्यवस्था ।

  • क्षेत्रफलः- पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको २९,३९,८००.०० हे. ।

  • नेपालको कूल क्षेत्रफलको २९,३९,८००.०० हेक्टर भू-भागमा पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र फैलिएको छ । यस विकास क्षेत्रमा ९९१२००.०० हेक्टर वन क्षेत्र (३३.७० प्रतिशत) पर्दछ । जस मध्ये २५.०० प्रतिशत वन र ८.७० प्रतिशत झाडी पर्दछ । सोत Forest Resources of Nepal, Department of Forest Research and Survey, 1999