परिपत्रहरू

सरसफाइ घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा

 

गणेशमान सिंह पुरस्कार सम्बन्धमा

  विस्तृत विवरणकोलागी ganesh maan all jan 15

Adaption at Scale Prize सम्बन्धमा ।

सम्पत्ति विवरण सम्बन्धमा ।

अा.व. २०७२।०७३ को वार्षिक प्रगति समीक्षा सम्बन्धमा

बेरूजु विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा ।

 a

माग अाकृति पठाउने सम्बन्धमा ।

कर्मचारी विवरण सम्बन्धमा (जरूरी)

वार्षिक प्रगति विवरण सम्बन्धमा ।

अतिक्रमण विवरण पठाउने सम्बन्धमा ।